#1-5 Những kiến thức mà bạn vẫn lầm tưởng bấy lâu nay ?

Hình ảnh: #1-5 Những kiến thức mà bạn vẫn lầm tưởng bấy lâu nay ?

Hàng ngày chúng ta tiếp cận rất nhiều thông tin nhưng thường không phân biệt được tin thật và tin giả. Và series quan niệm sai lầm ra đời để cung cấp kiến thức cho các bạn.
0:00 Giới thiệu!
0:12 Những quan niệm sai lầm về Cơ Thể?
2:13 Những quan niệm sai lầm về Địa Lý?
4:05 Những quan niệm sai lầm về Động Vật?
6:08 Những quan niệm sai lầm về Công Nghệ?
8:00 Những quan niệm sai lầm về Khoa Học?
#KhongGianTriThuc​​​​​​​​​​​ #TriThuc #KienThuc

#1-5 Những kiến thức mà bạn vẫn lầm tưởng bấy lâu nay ?

Tác giả Không Gian Tri Thức được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.