6.Vật lý 12- Chương1: Chữa dạng 3 + Dạng 4:Thời gian vật khi di chuyển trạng thái (thầy Vũ Tuấn Anh)

Hình ảnh: 6.Vật lý 12- Chương1: Chữa dạng 3 + Dạng 4:Thời gian vật khi di chuyển trạng thái (thầy Vũ Tuấn Anh)

#dodo #vatly12 #vutuananh

6.Vật lý 12- Chương1: Chữa dạng 3 + Dạng 4:Thời gian vật khi di chuyển trạng thái (thầy Vũ Tuấn Anh)

Tác giả Đỗ Đỗ được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.