Bài 02 - Dục vọng, Ý Chí, Trí Tuệ và Niệm Hơi Thở

Hình ảnh: Bài 02 – Dục vọng, Ý Chí, Trí Tuệ và Niệm Hơi Thở

Học và Thực Hành TỨ NIỆM XỨ trong Sinh Hoạt – Khóa 2 (Thứ Sáu 8PM California)

Bài 02 – Dục vọng, Ý Chí, Trí Tuệ và Niệm Hơi Thở

Tác giả Chùa Văn Thù được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.