Các khái niệm cơ bản của cơ học lượng tử

Hình ảnh: Các khái niệm cơ bản của cơ học lượng tử

Vật chất có thể mô tả bằng tính sóng, nguyên lý bất định, điều kiện giải tích của hàm sóng

Các khái niệm cơ bản của cơ học lượng tử

Tác giả Duy Ly Nguyen được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.