CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - ĐỊA LÍ 6 - BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT

Hình ảnh: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – ĐỊA LÍ 6 – BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT

Đăng kí kênh để nhận các video tiếp theo nhé
– CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – ĐỊA LÍ 6 – BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT – BG MINH HỌA CỦA BGD
– Đường link file sách Lịch sử và Địa lí bộ Chân trời sáng tạo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N3DQ-TrMedF0Bh6W3pfQaDNmMtXbmhv_?fbclid=IwAR0mMhsIYpeXdz9iH42POtIzESSf4SljjbjAFtKPxgxDZhMEmSD-1NmfQp4
#DIALI6
#chantroisangtao
#xahoinguyenthuy
#bai12

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – ĐỊA LÍ 6 – BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT

Tác giả GEOGRAPHY được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.