Chính phủ đó nếu không phải khốn nạn thì gọi là gì?

Hình ảnh: Chính phủ đó nếu không phải khốn nạn thì gọi là gì?

#MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv.

Chính phủ đó nếu không phải khốn nạn thì gọi là gì?

Tác giả VIETLIVE.TV được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.