Chúng con là học sinh lớp 1G3

Hình ảnh: Chúng con là học sinh lớp 1G3

Chúng con là học sinh lớp 1G3, trường Tiểu học Newton Goldmark.

Chúng con là học sinh lớp 1G3

Tác giả Vũ Bá Tâm được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.