Chương 1: 1. Khái niệm Hàm số

Hình ảnh: Chương 1: 1. Khái niệm Hàm số

Bao gồm các nội dung:
– Định nghĩa hàm số
– Cách cho hàm số
– Các tính chất của hàm số
– Các hàm sơ cấp cơ bản

Chương 1: 1. Khái niệm Hàm số

Tác giả CNN Toán được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.