Crabfu $5 iphone microscope mod

Hình ảnh Crabfu $5 iphone microscope mod

More info, links, pics , are at: http://crabfuartworks.blogspot.com/2010/09/crabfu-5-iphone-microscope-mod.html

Crabfu $5 iphone microscope mod

Tác giả I-Wei Huang được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.