CrCl3 + AgNO3 |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Hình ảnh: CrCl3 + AgNO3 |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Giúp HS quan sát được hiện tượng khi cho CrCl3 + AgNO3

CrCl3 + AgNO3 |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Tác giả HÓA HỌC CƠ BẢN được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.