CrCl3 + NaHCO3; Cr(OH)3 + HCl |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Hình ảnh: CrCl3 + NaHCO3; Cr(OH)3 + HCl |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

– Giúp HS quan sát được hiện tượng khi cho CrCl3 + NaHCO3; Cr(OH)3 + HCl

CrCl3 + NaHCO3; Cr(OH)3 + HCl |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Tác giả HÓA HỌC CƠ BẢN được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.