Giới Thiệu về Tứ Niệm Xứ (trích từ Bài 02)

Hình ảnh: Giới Thiệu về Tứ Niệm Xứ (trích từ Bài 02)

Học và Thực Hành TỨ NIỆM XỨ trong Sinh Hoạt – Khóa 2 (Thứ Sáu 8PM California)

Giới thiệu về TỨ NIỆM XỨ
Giảng Sư: Thầy Tâm Hạnh
Trích từ bài giảng “Bài 02 – Dục vọng, Ý Chí, Trí Tuệ và Niệm Hơi Thở”

Giới Thiệu về Tứ Niệm Xứ (trích từ Bài 02)

Tác giả Chùa Văn Thù được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.