HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | Tổ chức dạy học theo Dự án | Môn Sinh học 7 | Chủ đề thằn lằn bóng đuôi dài

Hình ảnh: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | Tổ chức dạy học theo Dự án | Môn Sinh học 7 | Chủ đề thằn lằn bóng đuôi dài

Video ghi lại 01 phần tổ chức HĐ dạy học và được thực hiện năm 2014.
GV thực hiện: Bùi Thị Thương
Đơn vị: TH-THCS Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ về tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề học tập
#stem #giaoduc #dayhoctichcuc #dinhhuongdayhocmoi #trainghiemsang tao #thuyettrinh #hocsinhtuhoc

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | Tổ chức dạy học theo Dự án | Môn Sinh học 7 | Chủ đề thằn lằn bóng đuôi dài

Tác giả HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.