LỊCH SỬ 7 Bài 3. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GCTS CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Hình ảnh: LỊCH SỬ 7 Bài 3. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GCTS CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Bài 3.
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU . Thầy Minh

1. Phong trào Văn hoá Phục Hưng.

a. Nguyên nhân:
– Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội
.- Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội.
 Phong trào Văn hoá Phục Hưng
b. Nội dung tư tưởng.

– Phê phán XHPK và giáo hội.
– Đế cao giá trị con người.
– Mở đường cho sự phát triển của Văn hoá nhân loại.
2. Phong trào cải cách tôn giáo.

a. Nguyên nhân:
– Giáo hội bóc lột nhân dân.
– Cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản.

b. Nội dung:
– Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội.
– Bãi bỏ lễ nghi phiền toái.
– Quay về giáo lí nguyên thuỷ.
c. Tác động đến xã hội:
– Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân.
– Đạo Kitô bị phân hoá.

LỊCH SỬ 7 Bài 3. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GCTS CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Tác giả Giáo Án Lịch Sử được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.