Muối Mohr + K2Cr2O7 + H2O |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Hình ảnh: Muối Mohr + K2Cr2O7 + H2O |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

– Giúp HS quan sát được hiện tượng khi cho Muối Mohr + K2Cr2O7 + H2O

Muối Mohr + K2Cr2O7 + H2O |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Tác giả HÓA HỌC CƠ BẢN được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.