Muối Mohr + Na2CO3; Fe(OH)2 + HCl |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Hình ảnh: Muối Mohr + Na2CO3; Fe(OH)2 + HCl |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

– Giúp HS quan sát được hiện tượng khi cho Muối Mohr + Na2CO3; FeOH2 + HCl

Muối Mohr + Na2CO3; Fe(OH)2 + HCl |💙 Thí nghiệm hóa học 💛

Tác giả HÓA HỌC CƠ BẢN được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.