Mỹ: Học sinh lớp 6 bắn bị thương 3 người tại trường học

Hình ảnh: Mỹ: Học sinh lớp 6 bắn bị thương 3 người tại trường học

Mỹ: Học sinh lớp 6 bắn bị thương 3 người tại trường học

Tác giả Hai Pham được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.