NaCl; NaBr; NaI, Na3PO4 + AgNO3 |💜 Thí nghiệm hóa học💜

Hình ảnh: NaCl; NaBr; NaI, Na3PO4 + AgNO3 |💜 Thí nghiệm hóa học💜

– Nhận biết gốc halogenua
– Giúp HS quan sát được hiện tượng khi cho: NaCl; NaBr; NaI, Na3PO4 + AgNO3

NaCl; NaBr; NaI, Na3PO4 + AgNO3 |💜 Thí nghiệm hóa học💜

Tác giả HÓA HỌC CƠ BẢN được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.