Nhiễu xạ trên hai lớp cách tử phẳng

Hình ảnh: Nhiễu xạ trên hai lớp cách tử phẳng

Biểu diễn thí nghiệm trước khi kết thúc buổi học Vật lý 2 của Kat sensei

Nhiễu xạ trên hai lớp cách tử phẳng

Tác giả Kat sensei được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.