NỤ CƯỜI – Anh Thư Việt Nam (Nhạc Nga)

NỤ CƯỜI - Anh Thư Việt Nam (Nhạc Nga)

Tiếng cười mãi luôn luôn bên ta
Tiếng cười mãi luôn luôn ngân xa….

Bài viết NỤ CƯỜI – Anh Thư Việt Nam (Nhạc Nga) được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.