Phân tích – khai thác dữ liệu công thức máu - ThS Bs Tào Phú

Hình ảnh: Phân tích – khai thác dữ liệu công thức máu – ThS Bs Tào Phú

Phân tích – khai thác dữ liệu cơ bản công thức máu
Tài liệu tham khảo
Bài giảng Huyết học, ĐHYD TP.HCM
Bài giảng Huyết học, trường ĐHYD Cần Thơ

Phân tích – khai thác dữ liệu công thức máu – ThS Bs Tào Phú

Tác giả MSc.MD. Tào Phú được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.