TĐ:3464- “Phật sự” là gì?

Hình ảnh: TĐ:3464- “Phật sự” là gì?

“Phật sự giả, chỉ chư Phật chi giáo hoá”. Tốt nhất là ở đây thêm vào một chữ “chánh chỉ chư Phật chi giáo hoá”. Đây gọi là Phật sự. Hiện nay danh từ Phật sự …

TĐ:3464- “Phật sự” là gì?

Tác giả Tịnh Độ Pháp Âm được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.