Tu như trồng cây | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ | Tu Viện Hạnh Phúc

Hình ảnh Tu như trồng cây | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ | Tu Viện Hạnh Phúc

Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc (Happy Monastery) tại Hoa Kỳ
Địa chỉ: 4100 Main st, Anderson, IN 46013, USA.
Facebook: https://www.facebook.com/thichtamnguyen.net
Youtube: https://www.youtube.com/c/ThichTamNguyen-tv

❤️TRỢ DUYÊN THẦY TÂM NGUYÊN: https://troduyen.thichtamnguyen.net
Thành tâm cảm niệm công đức của quý vị đã phát tâm trợ duyên. Chúc quý vị luôn an lành.
______________________
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
______________________
#thichtamnguyen #thíchtâmnguyên

Tu như trồng cây | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ | Tu Viện Hạnh Phúc

Tác giả Thích Tâm Nguyên được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.